Bierzmowanie

03 sierpnia 2021

Przed Tobą bierzmowanie? A może przygotowujesz się do przyjęcia tego sakramentu przez swoje nastoletnie dziecko?

Na tej stronie:

 • poznasz najbardziej wiarygodną definicję sakramentu bierzmowania,
 • dowiesz się, jakie łaski otrzymujesz, dzięki przyjęciu bierzmowania,
 • zgłębisz sens namaszczenia krzyżmem świętym,
 • znajdziesz odpowiedź na pytanie: “Kto może zostać świadkiem bierzmowania?“,
 • dowiesz się, jakich dokumentów potrzebujesz, by przyjąć ten sakrament.

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do “sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

KKK 1285

Łaski, które daje bierzmowanie:

 • pomnaża łaski otrzymane podczas chrztu;
 • zakorzenia w Bożej Tożsamości (jesteś synem lub córką Króla!);
 • umacnia w relacji z Jezusem;
 • pomnaża dary Ducha Świętego;
 • udoskonala przyjaźń z Kościołem;
 • udziela, jako prawdziwemu świadkowi Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do dzielenia się wiarą (słowem i czynem), do odważnego wyznawania Jego imienia i podejmowania cierpienia (krzyża).

Dary Ducha Świętego

W sakramencie bierzmowania otrzymujesz również potężne Dary Ducha Świętego. Warto je rozeznawać w kontekście prywatnego powołania:

 • Dar Mądrości
 • Dar Rozumu
 • Dar Rady
 • Dar Męstwa
 • Dar Umiejętności
 • Dar Pobożności
 • Dar Bojaźni Pańskiej

Więcej o łaskach płynących z sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej dowiesz się z wideo dominikanina Tomasza Nowaka, które wrzucamy poniżej. Słuchając jego wypowiedzi:

 • poznasz wyczerpującą odpowiedź na pytanie: ”Po co ci bierzmowanie?“,
 • otrzymasz konkretne wskazówki, w jaki sposób przygotować się do tego sakramentu,
 • dowiesz się, dlaczego tak istotne znaczenie ma odpowiedni wybór nowego imienia przyjmowanego razem z sakramentem bierzmowania.

Kto może zostać świadkiem bierzmowania?

Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w KPK, kan. 893 - § 1 i w KPK, kan. 874.

Do przyjęcia zadania świadka bierzmowania może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 •  jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem, wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanego.

Jakich dokumentów potrzebujesz do bierzmowania?

 • Metryki chrztu jeśli chrzest był w innej parafii niż przygotownie do bierzmowania;
 • Zaświad­cze­nia o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkol­nej lub ostat­niego świadectwa katechizacji;
 • W przypadku osób starszych należy zgłosić się do ks. Proboszcza.

Jak wygląda w naszej Parafii przygotowanie do przyjęcia Sakramentu bierzmowania?

 • Spotkania w naszej parafii odbywają się w małej grupie wraz z odpowiednio przygotowanymi przez księdza animatorami, co sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji pomiędzy animatorem a uczestnikami. Celem spotkań jest stworzenie środowiska wiary dla młodych oraz podprowadzenie ich do świadomej decyzji wiary i przylgnięcia do Jezusa. Istotnym elementem przygotowania są weekendowe rekolekcje które są ważnym elementem wzrastania w wierze.
 • Ostatnim etapem jest tzw. „Triduum przed bierzmowaniem”, czyli 3 dni w których młodzież wspierana modlitwą całej parafii , uczestniczy w bezpośrednim przygotowaniu do bierzmowania w parafii.
 • Przygotowanie zawiera także spotkania z rodzicami, które mają uświadomić odpowiedzialność rodziców za budowanie środowiska wiary w domu.
 • Za przygotowanie młodzieży do Sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. Damian.

Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielogłowach umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.